About us

Regulamin – warunki korzystania

Oferta Posuwalnia.com skierowana jest do osób, które szukają kontaktu z innymi użytkownikami i chcą wymieniać się pomysłami na wszystko, co dotyczy sexu, samotności i bycia razem. Poniższy regulamin reguluje warunki korzystania z oferty Posuwalni.

1. Usługi operatora

Korzystając z usług operatora i zaznaczając pole „Akceptuję warunki użytkowania” (dosłownie lub analogicznie), użytkownik potwierdza ważność niniejszych warunków użytkowania. Sprzeczne warunki użytkowania przez użytkowników nie są częścią umowy.

Operator portalu Posuwalnia.com zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany warunków użytkowania w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się ważności nowych warunków użytkowania w ciągu czterech tygodni od zmiany, zmienione warunki użytkowania uważa się za zaakceptowane.

Rejestracja i korzystanie z portalu Posuwalnia.com jest bezpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.

Oferta operatora skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób prawnych, osób prawnych i spółek. Osoby niepełnoletnie nie mogą rejestrować się na stronie internetowej operatora.

Operator nie sprawdza zasadniczo treści przesyłanych i wprowadzanych przez użytkowników. Dlatego nie może zagwarantować ich dokładności, adekwatności i jakości. Niemniej jednak operator zastrzega sobie prawo do odmowy, poprawienia lub usunięcia publikacji treści i informacji w profilach m.in. według własnego uznania i / lub do czasowego lub stałego zablokowania konta użytkownika, jeżeli zachodzi podejrzenie prób wyłudzenia danych osobowych innych użytkowników (n.p. Phishing poprzez Whatsapp) lub publikacji zdjęć, materiałów lub treści niezgodnych z niemieckim § 4 JMStV.  Zdjęcie profilowe użytkownika winno ukazywać jego samego. Grafiki, loga, tła czy rysunki będą kasowane. Wpisy na Posuwalni są automatycznie filtrowane, specjalny plugin kasuje słowa uważane za potocznie wulgarne w języku polskim.

W celu ochrony przed fałszywymi i wątpliwymi ofertami operator zastrzega sobie prawo do sprawdzania kont użytkowników pod kątem autentyczności lub poprawności oraz do żądania od użytkowników określonych dokumentów, takich jak obrazy weryfikacyjne. Użytkownicy mogą odpowiedzieć na takie żądanie operatora. Jeśli użytkownicy nie spełnią warunku, operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta.

2. Konto

Aby korzystać z funkcji platformy, użytkownik powinien się bezpłatnie zarejestrować. Rejestracja wymaga podania prawidłowego adresu e-mail użytkownika, na który przesłany zostanie link do potwierdzenia rejestracji. Podczas rejestracji użytkownicy mogą wybrać nazwę użytkownika i hasło. Otrzymasz wtedy konto osobiste (konto użytkownika).

3. Zasady anulowania dla użytkowników

Korzystanie z konta i wszystkich funkcji jest bezpłatne. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto i wszystkie dane lub poprosić o to operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@posuwalnia.com

4. Obowiązki użytkownika

Podczas rejestracji użytkownicy zobowiązują się do podawania wyłącznie prawdziwych, kompletnych i aktualnych informacji o sobie oraz do spełnienia minimalnych wymagań potrzebnych do zamieszczania treści na stronie internetowej operatora, czyli m.in. opublikowanie własnego zdjęcia. Avatary, grafiki i zdjęcia przedstawiające genitalia, z uwagi na ochronę nieletnich, będą kasowane. Jeżeli konieczna jest zmiana konta, na którą użytkownik nie ma wpływu, należy o tym poinformować operatora. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych, operator może zablokować konto, aby chronić pozostałych członków przed ewentualnymi fałszerstwami i zażądać od danego użytkownika potwierdzenia autentyczności. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do tego żądania, operator ma prawo usunąć konto.

Hasła służą do uniemożliwienia osobom nieuprawnionym korzystania z serwisu. Nie powinno je się przekazywać osobom trzecim, powinny być chronione przed dostępem osób trzecich, a także powinny być zmieniane w regularnych odstępach czasu dla własnego bezpieczeństwa. Operator nigdy nie poprosi użytkownika o podanie hasła. W przypadku podejrzenia nadużycia należy również zmienić hasło i powiadomić operatora.

Użytkownik jest odpowiedzialny za własne działania, informacje i treści i jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawowych. Dotyczy to w szczególności dziedzin związanych z prawem autorskim, ochroną znaków towarowych oraz ochroną małoletnich. Użytkownicy gwarantują, że posiadają wszelkie niezbędne prawa do treści, które umieścili w bazie danych operatora, że ich opublikowane treści nie są sprzeczne z prawami osób trzecich (np. prawo do własnego wizerunku, prawo do nazwy, prawa do znaków towarowych osób trzecich), że zamieszczane treści nie naruszają postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów ustawowych. Członek zobowiązuje się do udowodnienia swojej prawnej własności treści na żądanie operatora.

Przedstawianie aktów seksualnych osób w wieku 16-18 lat jest zabronione zgodnie z § 184c StGB i dlatego nie będą one rozpowszechniane na Posuwalni. Kolejnym tabu w tym względzie jest seksualne przedstawianie pozornie nieletnich, aby uniknąć wszelkich nieporozumień. Zabronione jest również publikowanie zdjęć pornograficznych.

Oferowanie pieniędzy użytkownikom prywatnym za czynności seksualne stanowi przestępstwo zgodnie z art. 185 StGB i nie ma tu miejsca.

5. Przyznanie praw

Przesyłając swoje treści (teksty, zdjęcia, grafiki, sekwencje filmowe itp.), użytkownik udziela operatorowi bezpłatnego, nieograniczonego przestrzennie i czasowo prawa do korzystania z przekazanych treści w wyżej wymienionych usługach.

Co to dla Ciebie oznacza?

Na przykład, jeśli prześlesz zdjęcia do swojego profilu, ich rozmiar zostanie zmieniony („zmodyfikowany”) i wyświetlony („powielony”) osobom odwiedzającym Twój profil. Jednak wszystkie publikowane przez Ciebie treści zawsze należą do Ciebie. Nikt nie może wykorzystywać Twoich treści bez Twojej wyraźnej zgody – ani do celów komercyjnych, ani do badań, ani do niczego innego.

6. Niedozwolone treści

Podczas korzystania z platformy należy przestrzegać obowiązującego prawa i nie wolno naruszać praw osób trzecich. W szczególności zabrania się użytkownikowi publikowania treści obraźliwych, oszczerczych, rasistowskich, wywrotowych, brutalnych, niemoralnych lub dyskryminujących, fałszywych stwierdzenia faktów, treści politycznych lub ideologicznych.

Zaprzestania wykorzystywania prawnie chronionych (np. prawem autorskim lub prawem znaków towarowych) treści bez posiadania takiego upoważnienia lub umieszczania linków do innych telemediów zawierających nielegalne treści.

Wszelkie treści dotyczące narkotyków, lekarstw i praktyk szkodliwych dla organizmu lub zagrażających zdrowiu są generalnie zabronione i wymagają wyjątkowej zgody moderatorów.

Ponadto, użytkownik nie może nękać, oszukiwać, publicznie podejrzewać lub prowokować innych użytkowników.

Użytkownikom zabrania się bezpośredniego lub pośredniego nadużywania usług operatora w celach reklamowych, tj. dystrybucji numerów telefonów, adresów e-mail, linków, numerów SMS lub innych możliwości kontaktu w celu kontaktu handlowego z innymi użytkownikami. W szczególności zabronione jest wysyłanie numerów usług 0900 lub innych numerów usług o wartości dodanej innym użytkownikom.

Użytkownik zobowiązuje się do publikowania wyłącznie kwalifikowanych treści i komentarzy, które odpowiadają odpowiedniemu kontekstowi (np. odpowiednia grupa, odpowiednie forum lub zdjęcie). Ton powinien być uprzejmy i obiektywny. Pożądana jest obiektywna krytyka, należy unikać osobistych ataków i złośliwości.

Treści i komentarze, które naruszają powyższe zasady, mogą być moderowane lub usuwane. Użytkownicy mogą zostać czasowo lub na stałe wykluczeni z dalszego korzystania z forum lub platformy.

7. Gwarancja działania serwisu

Bazy danych i inne urządzenia techniczne udostępnione przez operatora odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. Operator stara się zapewnić jak największą dostępność platformy. Niemniej jednak problemy pozostające poza kontrolą operatora (siła wyższa, wina osób trzecich itp.) lub spowodowane pracami konserwacyjnymi mogą skutkować tymczasowymi ograniczeniami w dostępności usług operatora. Operator nie gwarantuje, że jego strona internetowa będzie zawsze dostępna i nie będzie odpowiadać za przestoje spowodowane koniecznymi pracami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi lub nowo pojawiającymi się błędami.

Operator nadal nie gwarantuje autentyczności ani przechowywania przesłanych treści. W przypadku usunięcia, zmiany lub zablokowania konta z powodu naruszenia regulaminu, nie przysługuje prawo do udostępnienia treści i danych komunikacyjnych przechowywanych na koncie.

8. Ograniczenia odpowiedzialności

Wszelkie roszczenia odszkodowań wobec operatora są wykluczone, niezależnie od podstawy prawnej, chyba że operatorowi, jego przedstawicielom prawnym lub zastępcom zarzuca się umyślność lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność operatora za szkody dla życia, ciała i zdrowia oraz odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również firm powiązanych z operatorem oraz osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli, udziałowców i zastępców operatora i / lub spółek powiązanych z operatorem.

9. Naruszenia prawa

Operator szanuje prawa osób trzecich i jest w związku z tym zainteresowany zapobieganiem publikacji nielegalnych treści zamieszczanych przez użytkowników. Jeżeli użytkownik uważa, że treść narusza jego prawa (np. prawo do własnego wizerunku, prawa do nazwy, prawa do znaków towarowych) lub inne prawa, operator prosi o szczegółowe powiadomienie. Operator niezwłocznie zbada wszystkie poważne zgłoszenia naruszeń prawa i podejmie odpowiednie kroki prawne.

10. Postanowienia końcowe

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.

Miejscem jurysdykcji dla wszelkich roszczeń z i wynikających z korzystania z usług operatora jest Fulda w Niemczech, o ile użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu HGB. To samo dotyczy sytuacji, gdy użytkownik przenosi się za granicę po zawarciu umowy lub nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania okażą się całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub utracą swoją skuteczność prawną w całości lub w części w późniejszym terminie, nie wpłynie to na ważność wszystkich części niniejszych warunków użytkowania, na które nie ma to wpływu. Nieefektywną regulację zastępują przepisy ustawowe. To samo dotyczy sytuacji, gdy niniejsze warunki użytkowania zawierają luki.

Unia Europejska utworzyła platformę internetową („platformę systemu operacyjnego”) do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Platformę można znaleźć pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO

Twoja prywatnośćjest dla nas ważna. Nie udostępniamy nikomu Twoich danych.

 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
ZAPOMNIAŁEŚ SWOICH DANYCH DO ZALOGOWANIA?
×

Idź do góry